فروشنده شنزار

10000 در انبار نگهدارنده متن

آجر (متر مربع)

47,380 تومان
فروشنده مصالح دولتی

1920 در انبار نگهدارنده متن

آجر سفال (۱۰)

450 تومان
فروشنده مصالح دولتی

1765 در انبار آجر-فشاری-۱

آجر فشاری

250 تومان
فروشنده مصالح رضایی

2697 در انبار آجر-فشاری

آجر فشاری

300 تومان
فروشنده آجر رئوف

9654 در انبار آجر-نما-پلاک

آجر نما (پلاک)

450 تومان550 تومان
فروشنده آجر رئوف

9521 در انبار آجر-نما-ال-قرمز

آجرنما (ال)

700 تومان850 تومان
فروشنده آجر رئوف

9154 در انبار نگهدارنده متن

آجرنما(نسوز)

580 تومان1,100 تومان
فروشنده مصالح دولتی

2754 در انبار نگهدارنده متن

آهک (۱۵kg)

4,500 تومان
فروشنده مصالح رضایی

3674 در انبار نگهدارنده متن

آهک(کیسه)

8,000 تومان
فروشنده مصالح دولتی

9784 در انبار نگهدارنده متن

بلوک (۱۰*۴۰)

1,200 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

6314 در انبار نگهدارنده متن

بلوک (۲۰*۴۰)

1,500 تومان
فروشنده شنزار

9785 در انبار نگهدارنده متن

بلوک پوکه صنعتی(قالب)

1,190 تومان1,570 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

9640 در انبار نگهدارنده متن

بلوک سبک (دوجداره)

1,650 تومان2,750 تومان