فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

آجر (متر مربع)

47,380 تومان
فروشنده شنزار

9875 در انبار Placeholder
فروشنده مصالح دولتی

1920 در انبار Placeholder

آجر سفال (۱۰)

450 تومان
فروشنده مصالح رضایی

5217 در انبار آجر-سوراخ-دار
فروشنده پرشین بتن جم

7501 در انبار Placeholder
فروشنده مصالح دولتی

1765 در انبار آجر-فشاری-۱

آجر فشاری

250 تومان
فروشنده مصالح رضایی

2697 در انبار آجر-فشاری

آجر فشاری

300 تومان
فروشنده آجر رئوف

9654 در انبار آجر-نما-پلاک

آجر نما (پلاک)

450 تومان550 تومان
فروشنده آجر رئوف

9521 در انبار آجر-نما-ال-قرمز

آجرنما (ال)

700 تومان850 تومان
فروشنده آجر رئوف

9154 در انبار Placeholder

آجرنما(نسوز)

580 تومان1,100 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

Placeholder
فروشنده مصالح گنجینه

Placeholder
فروشنده مصالح گنجینه

Placeholder
فروشنده مصالح گنجینه

Placeholder
فروشنده مصالح دولتی

2754 در انبار Placeholder

آهک (۱۵kg)

4,500 تومان
فروشنده مصالح رضایی

3674 در انبار Placeholder

آهک(کیسه)

8,000 تومان
فروشنده مصالح دولتی

Placeholder
فروشنده پیشگام زاگرس

بتن-آماده
فروشنده مصالح دولتی

9784 در انبار Placeholder

بلوک (۱۰*۴۰)

1,200 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

6314 در انبار Placeholder

بلوک (۲۰*۴۰)

1,500 تومان
فروشنده پرکا بلوک

۱۰
فروشنده پرکا بلوک

۱۵–KG
فروشنده پرکا بلوک

۱۵–KG
فروشنده پرکا بلوک

۱۵–KG
فروشنده پرکا بلوک

۲۰

بلوک ۲۰ سانتی

1,550 تومان
فروشنده پرکا بلوک

۷
فروشنده شنزار

9785 در انبار Placeholder

بلوک پوکه صنعتی(قالب)

1,190 تومان1,570 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

9640 در انبار Placeholder

بلوک سبک (دوجداره)

1,650 تومان2,750 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

6578 در انبار Placeholder

بلوک سبک (سه جداره کام زبانه)

1,800 تومان3,050 تومان
فروشنده بلوک اسکندری

8963 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۱۰

850 تومان
فروشنده بلوک اسکندری

9823 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۱۵

1,250 تومان
فروشنده بلوک اسکندری

8912 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۷

800 تومان