فروشنده پرشین بتن جم

کف پوش پرسی ماشینی

قیمت: متر مربع به تومان
ابعاد: ۶*۵۰*۵۰، وزن در هر قالب: ۳۱.۵، تعداد در هر متر مربع: ۴
ابعاد: ۶*۴۰*۴۰، وزن در هر قالب: ۲۰.۱۶، تعداد در هر متر مربع: ۶.۲۵
ابعاد: ۶*۲۵*۲۵، وزن در هر قالب: ۷.۸۷، تعداد در هر متر مربع: ۱۶
ابعاد: ۶*۲۰*۲۰، وزن در هر قالب: ۵.۰۴، تعداد در هر متر مربع: ۲۵
ابعاد: ۶*۱۰*۲۰، وزن در هر قالب: ۲.۵۲، تعداد در هر متر مربع: ۵۰
ابعاد: شکل I (دمبلی)، وزن در هر قالب: ۳.۶، تعداد در هر متر مربع: ۳۱.۲۵

29,000 تومان35,000 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

کف پوش پرسی ماشینی (نابینایان)

قیمت: متر مربع به تومان

ابعاد: ۶*۴۰*۴۰شیاری، وزن در هر قالب: ۲۰.۱۶، تعداد در هر متر مربع: ۶.۲۵

ابعاد: ۶*۲۰*۲۰ سکه ای، وزن در هر قالب: ۴.۵، تعداد در هر متر مربع: ۲۵

35,000 تومان