فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

کفپوش کنگره ای زاویه دار (متر مربع)

30,000 تومان42,300 تومان

قیمت برحسب متر مربع به تومان

تعداد هر متر مربع: ۴۵/۵

وزن برحسب کیلو گرم:۲/۸ – ۳/۶