فروشنده مصالح دولتی

2850 در انبار Placeholder

پودر سنگ (کیسه)

3,500 تومان

بیشترین کاربرد پودر سنگ در صنایع ساختمانی است

که از آن برای ترکیب با دیگر مصالح ساختمانی مانند گچ، سیمان، و سیمان سفید استفاده می شود

به این دلیل :

که دارای چسبندگی بسیار زیاد است

استحکام سازه را افزایش می دهد.

مانع ترک خوردن سیمان پس از خشک شدن می شود.

فروشنده مصالح رضایی

6935 در انبار Placeholder

پودر سنگ (کیسه)

4,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۲۵ کیلو گرم
پودر آفرین قم

فروشنده مصالح پایتخت

2358 در انبار Placeholder

پودر سنگ(کیسه)

4,500 تومان

قیمت بر حسب کیسه