فروشنده مصالح دولتی

پودر سنگ (کیسه)

بیشترین کاربرد پودر سنگ در صنایع ساختمانی است

که از آن برای ترکیب با دیگر مصالح ساختمانی مانند گچ، سیمان، و سیمان سفید استفاده می شود

به این دلیل :

که دارای چسبندگی بسیار زیاد است

استحکام سازه را افزایش می دهد.

مانع ترک خوردن سیمان پس از خشک شدن می شود.

3,500 تومان
فروشنده مصالح رضایی

پودر سنگ (کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۲۵ کیلو گرم
پودر آفرین قم

4,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

پودر سنگ(کیسه)

قیمت بر حسب کیسه

4,500 تومان