فروشنده مصالح رضایی

9653 در انبار پنل-گچی

پنل گچی (۸cm)

12,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان
ابعاد:۸ سانتی متر

فروشنده مصالح دولتی

9637 در انبار Placeholder

دیوار گچی(متری)

11,000 تومان

قیمت بر حسب متر

فروشنده پرشین بتن جم

6448 در انبار Placeholder

کف پوش پرس خیس (وت پرس)

30,000 تومان54,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان

ابعاد: ۶*(۵۰-۴۰-۳۰)*۵۰، وزن در هر قالب: ۱۳۸

ابعاد: ۸*(۵۰-۴۰-۳۰)*۵۰، وزن در هر قالب:۱۸۴

فروشنده پرشین بتن جم

6574 در انبار Placeholder

کف پوش پرسی ماشینی

29,000 تومان35,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان
ابعاد: ۶*۵۰*۵۰، وزن در هر قالب: ۳۱.۵، تعداد در هر متر مربع: ۴
ابعاد: ۶*۴۰*۴۰، وزن در هر قالب: ۲۰.۱۶، تعداد در هر متر مربع: ۶.۲۵
ابعاد: ۶*۲۵*۲۵، وزن در هر قالب: ۷.۸۷، تعداد در هر متر مربع: ۱۶
ابعاد: ۶*۲۰*۲۰، وزن در هر قالب: ۵.۰۴، تعداد در هر متر مربع: ۲۵
ابعاد: ۶*۱۰*۲۰، وزن در هر قالب: ۲.۵۲، تعداد در هر متر مربع: ۵۰
ابعاد: شکل I (دمبلی)، وزن در هر قالب: ۳.۶، تعداد در هر متر مربع: ۳۱.۲۵

فروشنده پرشین بتن جم

5412 در انبار Placeholder

قیمت: متر مربع به تومان

ابعاد: ۶*۴۰*۴۰شیاری، وزن در هر قالب: ۲۰.۱۶، تعداد در هر متر مربع: ۶.۲۵

ابعاد: ۶*۲۰*۲۰ سکه ای، وزن در هر قالب: ۴.۵، تعداد در هر متر مربع: ۲۵

فروشنده پرشین بتن جم

6521 در انبار Placeholder

کف پوش یونی(پر مقاومت)

32,000 تومان38,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان

ابعاد: یونی ۸ سانتی، وزن در هر قالب: ۱۸۴

فروشنده مصالح رضایی

Placeholder

موزاییک (۳۰*۳۰)

12,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان

فروشنده مصالح رضایی

Placeholder

موزاییک (۴۰*۴۰)

18,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان

فروشنده مصالح رضایی

Placeholder

موزاییک پلیمری

20,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان
ابعاد:۴۰*۴۰