فروشنده پرکا بلوک

بلوک 15 سانتی متری (8kg)

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

1,550 تومان