فروشنده پرکا بلوک

۱۵–KG

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.