فروشنده مصالح گنجینه

ماسه 04 (شهریار)

قیمت : تن به تومان

23,000 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

ماسه 06(شهریار)

قیمت : تن به تومان

28,500 تومان 30,000 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

ماسه بادی (شهریار)

قیمت : تن به تومان

 

21,500 تومان 22,500 تومان
فروشنده مصالح دولتی

ماسه بادی (کیسه)

کاربرد ماسه بادی:

  • بند کشی
  • ملات زیرکاشی سرامیک و سنگ
  • زمین بازی کودکان
  • ریخته گری
  • زمین والیبال ساحلی
4,500 تومان
فروشنده مصالح رضایی

ماسه دوبار شور (نیسان)

قیمت: هر نیسان به تومان
وزن تقریبی هر نیسان: ۲ تن

130,000 تومان
فروشنده مصالح دولتی

ماسه دوبار شور(تن)

قیمت بر حسب تن

43,000 تومان
فروشنده مصالح دولتی

ماسه دوبار شور(خاور)

  • قیمت بر حسب خاور
  • وزن تقریبی هر خاور ۴ تن
230,000 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

ماسه دوبار شور(شهریار)

قیمت : تن به تومان

 

29,500 تومان 31,000 تومان
فروشنده مصالح دولتی

ماسه دوبار شور(کیسه)

  • قیمت بر حسب کیسه
6,500 تومان
فروشنده مصالح رضایی

ماسه دوبار شور(کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان

6,700 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

ماسه شسته(تن)

قیمت بر حسب تن

43,000 تومان
فروشنده مصالح دولتی

ماسه شکسته (تن)

قیمت بر حسب تن

38,000 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

ماسه شکسته (شهریار)

قیمت : تن به تومان

 

21,500 تومان 23,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

ماسه شکسته (کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان

6,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

ماسه شکسته (نیسان)

قیمت: هر نیسان به تومان
وزن تقریبی هر نیسان: ۲ تن

100,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

ماسه شکسته(تن)

قیمت بر حسب تن

38,000 تومان
فروشنده مصالح دولتی

ماسه شکسته(خاور)

قیمت بر حسب خاور

220,000 تومان
فروشنده مصالح دولتی

ماسه شکسته(کیسه)

قیمت بر حسب کیسه

5,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

ماسه شکسته(نیسان)

وزن تقریبی هر نیسان: ۲ تن

100,000 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

مخلوط شن ماسه شسته

قیمت : تن به تومان

 

28,500 تومان 29,500 تومان
فروشنده مصالح گنجینه

مخلوط ماسه شکسته و شن

قیمت : تن به تومان

 

26,000 تومان 27,500 تومان