فروشنده مصالح رضایی

2578 در انبار گچ-زیر-کار

گچ زیر کار (کیسه)

5,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۳۰کیلو گرم
گچ سمنان

فروشنده مصالح پایتخت

3954 در انبار Placeholder

گچ سفید کاری

5,500 تومان