ماسه شکسته (تن)

  • تیز گوشه
  • استاندارد ۱۷۵۱۴
  • قابل مصرف موارد اجرایی عمومی پروژه (ملات بنایی و…)
22,000 تومان 23,000 تومان

ماسه کفی - شکسته (تن)

  • قیمت هر تن به تومان
  • استاندارد ۱۷۵۱۴
  • قابل مصرف موارد عمومی پروژه  ( ملات بنایی و…)
22,000 تومان 23,000 تومان