فروشنده ماسه زرنام

ماسه شسته (تن)

  • ترکیبی
  • طبق اساندارد ۳۰۲
  • قابل مصرف در بتن
30,000 تومان 31,000 تومان
فروشنده ماسه زرنام

ماسه شکسته (تن)

  • تیز گوشه
  • استاندارد ۱۷۵۱۴
  • قابل مصرف موارد اجرایی عمومی پروژه (ملات بنایی و…)
22,000 تومان 23,000 تومان
فروشنده ماسه زرنام

ماسه کفی - شکسته (تن)

  • قیمت هر تن به تومان
  • استاندارد ۱۷۵۱۴
  • قابل مصرف موارد عمومی پروژه  ( ملات بنایی و…)
22,000 تومان 23,000 تومان