شن (تن)

  • طبقه استاندارد ۳۰۲
  • تیز گوشه ، گرد گوشه و ترکیبی
  • قابل مصرف در بتن
22,000 تومان 23,000 تومان