فروشنده پرکا بلوک

بلوک 7 سانتی متری

کرایه حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

1,100 تومان