فروشنده پرکا بلوک

۷

کرایه حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.