فروشنده ماسه زرنام

ماسه شسته (تن)

  • ترکیبی
  • طبق اساندارد ۳۰۲
  • قابل مصرف در بتن
30,000 تومان 31,000 تومان