7253 در انبار پرتلند-۱-۴۲۵
8128 در انبار سیمان-تیپ-۵-تهران