فروشنده سنگ رستمی

سنگ مرمریت(آباده)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

35,000 تومان75,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ مرمریت(خوی)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

40,000 تومان120,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ مرمریت(دهبید)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و ضخامت  ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و ضخامت  ۲ می باشند

60,000 تومان200,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ مرمریت(سلسالی)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

40,000 تومان80,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ مرمریت(قرمز بجستان)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

40,000 تومان55,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ مرمریت(گلدنبلک)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

50,000 تومان110,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ مرمریت(گوهره)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

30,000 تومان60,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ مرمریت(مشکی نجف آباد)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

50,000 تومان75,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ مرمریت(مهکام)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و ضخامت  ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و ضخامت  ۲ می باشند

70,000 تومان120,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ مرمریت(هریس)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

40,000 تومان120,000 تومان