فروشنده سنگ رستمی

8437 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(آباده)

35,000 تومان75,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

فروشنده سنگ رستمی

4278 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(خوی)

40,000 تومان120,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

فروشنده سنگ رستمی

6917 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(دهبید)

60,000 تومان200,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و ضخامت  ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و ضخامت  ۲ می باشند

فروشنده سنگ رستمی

7294 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(سلسالی)

40,000 تومان80,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

فروشنده سنگ رستمی

5218 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(قرمز بجستان)

40,000 تومان55,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

فروشنده سنگ رستمی

7159 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(گلدنبلک)

50,000 تومان110,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

فروشنده سنگ رستمی

9673 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(گوهره)

30,000 تومان60,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

فروشنده سنگ رستمی

4286 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(مشکی نجف آباد)

50,000 تومان75,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

فروشنده سنگ رستمی

6994 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(مهکام)

70,000 تومان120,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و ضخامت  ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و ضخامت  ۲ می باشند

فروشنده سنگ رستمی

8367 در انبار Placeholder

سنگ مرمریت(هریس)

40,000 تومان120,000 تومان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.