فروشنده سنگ رمضانی

3874 در انبار نگهدارنده متن

سنگ خوی(متر مربع)

65,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

4278 در انبار نگهدارنده متن

سنگ مرمریت(خوی)

40,000 تومان120,000 تومان