فروشنده سنگ رمضانی

سنگ الیگودرز(متر مربع)

ابعاد:
۴۰*۴۰
۴۰ طولی
قیمت: متر مربع به تومان

55,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ چینی الیگودرز

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

40,000 تومان80,000 تومان