فروشنده مصالح رضایی

گچ زیر کار (کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۳۰کیلو گرم
گچ سمنان

5,000 تومان