ماسه شکسته (تن)

  • تیز گوشه
  • استاندارد ۱۷۵۱۴
  • قابل مصرف موارد اجرایی عمومی پروژه (ملات بنایی و…)
22,000 تومان 23,000 تومان