فروشنده پرکا بلوک

بلوک 10 سانتی متری

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

1,200 تومان
فروشنده پرکا بلوک

بلوک 20 سانتی

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

1,550 تومان