فروشنده پرکا بلوک

۱۰

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

فروشنده پرکا بلوک

۲۰

بلوک ۲۰ سانتی

1,550 تومان

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.