فروشنده پرکا بلوک

بلوک سه جداره 10 سانتی متری

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

 

1,500 تومان
فروشنده پرکا بلوک

بلوک سه جداره 15 سانتی

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

1,800 تومان
فروشنده پرکا بلوک

بلوک سه جداره 20 سانتی

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

1,980 تومان