فروشنده پرکا بلوک

۱۰—۳JEDARE

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

 

فروشنده پرکا بلوک

۱۵

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.

فروشنده پرکا بلوک

۲۰–۳JEDARE

بلوک سه جداره ۲۰ سانتی

1,980 تومان

کرایه ی حمل و تخلیه ی بار در محل به عهده ی خریدار می باشد.