بلوک سبک (سه جداره کام زبانه)

قیمت: قالب به تومان
بلوک سبک با پوکه معدنی،دیواری،تو خالی، ته پر

1,800 تومان3,050 تومان