فروشنده مصالح رضایی

گچ سفید کاری

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۳۰کیلو گرم

6,000 تومان