فروشنده مصالح رضایی

7635 در انبار گچ-سفید-کاری

گچ سفید کاری

6,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۳۰کیلو گرم