فروشنده پرکا بلوک

۱۰-NIMEH
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

جدول بتنی ذورنقه (قالب)

7,090 تومان15,540 تومان
فروشنده شنزار

۱

جدول بتنی نیم‌شیب (قالب)

5,300 تومان17,730 تومان
فروشنده مصالح دولتی

9637 در انبار Placeholder

دیوار گچی(متری)

11,000 تومان
فروشنده شنزار

8531 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (ساده)

23,760 تومان59,000 تومان
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

کفپوش کنگره ای زاویه دار (متر مربع)

30,000 تومان42,300 تومان