فروشنده سنگ رمضانی

سنگ گرانیت (حاجی آباد)

قیمت:متر مربع به تومان
ابعاد: ۴۰ طولی

120 تومان55,000 تومان
فروشنده سنگ رمضانی

سنگ گرانیت (مروارید مشهد)

قیمت: متر مربع به تومان
ابعاد:
۴۰*۴۰
۴۰ طولی

35,000 تومان
فروشنده سنگ رمضانی

سنگ گرانیت (نیریز)

قیمت: متر مربع به تومان
ابعاد:
۴۰*۴۰
۴۰ طولی

50,000 تومان
فروشنده سنگ رمضانی

سنگ گرانیت(متر مربع)

ابعاد:۴۰ طولی
قیمت:متر مربع به تومان

45,000 تومان150,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ گرانیتی سوپر سبز (بیرجند)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

150,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ گرانیتی سوپر قرمز (یزد)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

150,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ گرانیتی سوپر مشکی (تویسرکان)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

150,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ گرانیتی سوپر مشکی (چایان)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

140,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ گرانیتی سوپر نهبندان

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

70,000 تومان90,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ گرانیتی سوپر(خرم دره)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

60,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ گرانیتی سوپر(مروارید مشهد)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

35,000 تومان
فروشنده سنگ رستمی

سنگ گرانیتی سوپر(نطنز)

قیمت: ابعاد به تومان
ابعاد: عرض ۴۰ و قطر ۲
تمامی سنگ ها به عرض ۴۰ و قطر ۲ می باشند و هرچه قطر و عرض بالاتر رود قیمت بالاتر میرود و هرچه ابعاد کمتر شود قیمت پایین تر می آید.

65,000 تومان110,000 تومان