آجر سفال (10)

آجر سفال به شکل های مکعب مستطیل توپر، سوراخدار، تو خالی و قطعات نازک ساخته می شود.

کاربرد آن:

  • دیوار های باربر
  • سقف های تیرچه بلوک
  • تیغه های جداکننده
  • طاق ضربی بین تیر آهنها
  • نمای خارجی و داخلی
450 تومان

تیغه سفال

قیمت: بر حسب ابعاد به تومان

500 تومان600 تومان

تیغه سفال(10cm)

ابعاد:۱۰ سانتی متر

600 تومان

تیغه سفال(7cm)

ابعاد:۷ سانتی متر

500 تومان