فروشنده مصالح دولتی

9784 در انبار نگهدارنده متن

بلوک (۱۰*۴۰)

1,200 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

6314 در انبار نگهدارنده متن

بلوک (۲۰*۴۰)

1,500 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

8682 در انبار بلوک-دو-جداره

بلوک سیمانی (دوجداره)

1,320 تومان1,850 تومان
فروشنده شنزار

8769 در انبار نگهدارنده متن

بلوک سیمانی-توخالی(قالب)

1,160 تومان1,980 تومان