9875 در انبار Placeholder
9785 در انبار Placeholder

بلوک پوکه صنعتی(قالب)

1,190 تومان1,570 تومان
9640 در انبار Placeholder

بلوک سبک (دوجداره)

1,650 تومان2,750 تومان
6578 در انبار Placeholder

بلوک سبک (سه جداره کام زبانه)

1,800 تومان3,050 تومان
8963 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۱۰

850 تومان
9823 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۱۵

1,250 تومان
8912 در انبار Placeholder

بلوک سبک ۷

800 تومان
9621 در انبار Placeholder

بلوک سنگین ۲۰

8,300 تومان
9866 در انبار Placeholder
8769 در انبار Placeholder

بلوک سیمانی-توخالی(قالب)

1,160 تومان1,980 تومان