فروشنده شنزار

10000 در انبار نگهدارنده متن

آجر (متر مربع)

47,380 تومان
فروشنده مصالح دولتی

1920 در انبار نگهدارنده متن

آجر سفال (۱۰)

450 تومان
فروشنده پرشین بتن جم

7501 در انبار نگهدارنده متن
فروشنده مصالح دولتی

1765 در انبار آجر-فشاری-۱

آجر فشاری

250 تومان
فروشنده مصالح رضایی

2697 در انبار آجر-فشاری

آجر فشاری

300 تومان
فروشنده آجر رئوف

9235 در انبار نگهدارنده متن

کف فرش (آجری)

650 تومان1,700 تومان