فروشنده فرا تکنیک

80000 در انبار (فعال برای پیش سفارش) سیم-ارت-روکش-دار۱

سیم ارت

930 تومان21,570 تومان
فروشنده فرا تکنیک

90000 در انبار (فعال برای پیش سفارش) سیم-افشان

سیم افشان (هادی نور)

510 تومان21,150 تومان
فروشنده فرا تکنیک

30000 در انبار (فعال برای پیش سفارش) کابل-دو-زوجی

سیم زوجی (هادی نور)

748 تومان4,950 تومان
فروشنده فرا تکنیک

7000 در انبار سیم-مفتولی

سیم مفتولی (هادی نور)

547 تومان1,200 تومان
فروشنده فرا تکنیک

10000 در انبار (فعال برای پیش سفارش) کابل-آنتن

کابل آنتن (۴/۵) (هادی نور)

1,150 تومان3,120 تومان