80000 در انبار (فعال برای پیش سفارش) سیم-ارت-روکش-دار۱

سیم ارت

930 تومان21,570 تومان
سیم-افشان-راجین-کابل

سیم افشان (راجین کابل)

510 تومان126,100 تومان
90000 در انبار (فعال برای پیش سفارش) سیم-افشان

سیم افشان (هادی نور)

510 تومان21,150 تومان
30000 در انبار (فعال برای پیش سفارش) کابل-دو-زوجی

سیم زوجی (هادی نور)

748 تومان4,950 تومان
7000 در انبار سیم-مفتولی

سیم مفتولی (هادی نور)

547 تومان1,200 تومان
10000 در انبار (فعال برای پیش سفارش) کابل-آنتن

کابل آنتن (۴/۵) (هادی نور)

1,150 تومان3,120 تومان
کابل-افشان

کابل افشان (هادی نور)

1,890 تومان56,800 تومان
کابل-افشان-۲۲

کابل افشان *۲ (راجین کابل)

1,820 تومان19,300 تومان
کابل-افشان-۳۳

کابل افشان *۳(راجین کابل)

2,810 تومان252,000 تومان
کابل-راجین-۳

کابل افشان *۴(راجین کابل)

3,630 تومان86,500 تومان