3547 در انبار Placeholder
6948 در انبار Placeholder
4612 در انبار Placeholder
6842 در انبار Placeholder
7495 در انبار Placeholder
3874 در انبار Placeholder
6547 در انبار Placeholder

سنگ دهبید(متر مربع)

100,000 تومان200,000 تومان
4831 در انبار Placeholder

سنگ دهبید(مشکی)

95,000 تومان
8426 در انبار Placeholder
6842 در انبار Placeholder
5327 در انبار Placeholder
4775 در انبار Placeholder
6422 در انبار Placeholder
5135 در انبار Placeholder
سنگ-مصنوی-میکانو

سنگ مصنوعی (غیر قابل برش)

1,000,000 تومان1,650,000 تومان
سنگ-مصنوی-میکانو

سنگ مصنوعی (قابل برش)

2,160,000 تومان2,808,000 تومان
8545 در انبار Placeholder
4582 در انبار Placeholder
7521 در انبار Placeholder
3568 در انبار Placeholder