فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

کف پوش سه گوش (متر مربع)

30,000 تومان38,100 تومان

قیمت برحسب متر مربع به تومان

تعداد هر مترمربع: ۳۰.۰

وزن بر حسب کیلو گرم: ۴.۳

فروشنده شنزار

9851 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (۲۵*۲۵)

33,280 تومان48,800 تومان
 • قیمت : هر  متر مربع
 • ابعاد : ۶۰*۲۵۰*۲۵۰ میلیمتر
 • طرح : مواج ، نابینایان ، پولکی ، ساده
 • پروسه مخلوط خیس و متراکم (پرس تر)
 • وزن مخصوص حداقل : ۲.۳۵
 • نوع سیمان مصرفی: تیپ ۲، تیپ ۵ و یا ۴۲۵-۱
 • سیمان سفید
 • میزان سیمان مصرفی : ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • آزمایش مقاومت ۴۲ روزه : حداقل ۳۵ نیوتن
فروشنده شنزار

8123 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (۴۰*۴۰)

37,250 تومان52,000 تومان
 • قیمت : هر  متر مربع
 • ابعاد : ۶۰*۴۰۰*۴۰۰ میلیمتر
 • طرح : آجری ،ساده ،نابینایان ،شیاری
 • پروسه مخلوط خیس و متراکم (پرس تر)
 • وزن مخصوص حداقل : ۲.۳۵
 • نوع سیمان مصرفی: تیپ ۲، تیپ ۵ و یا ۴۲۵-۱
 • سیمان سفید
 • میزان سیمان مصرفی : ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • آزمایش مقاومت ۴۲ روزه : حداقل ۳۵ نیوتن
فروشنده شنزار

8962 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (۵۰*۵۰)

27,200 تومان42,760 تومان
 • قیمت : هر  متر مربع
 • ابعاد : ۶۰*۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر
 • طرح : نابینایان ، پولکی ، ساده ، مواج
 • پروسه مخلوط خیس و متراکم (پرس تر)
 • وزن مخصوص حداقل : ۲.۳۵
 • نوع سیمان مصرفی: تیپ ۲، تیپ ۵ و یا ۴۲۵-۱
 • سیمان سفید
 • میزان سیمان مصرفی : ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • آزمایش مقاومت ۴۲ روزه : حداقل ۳۵ نیوتن
فروشنده شنزار

8921 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (۸۰*۴۰)

29,840 تومان45,000 تومان
 • قیمت : هر  متر مربع
 • ابعاد : ۶۰*۴۰۰*۸۰۰ میلیمتر
 • طرح : آجری ،نابینایان ،شیاری
 • پروسه مخلوط خیس و متراکم (پرس تر)
 • وزن مخصوص حداقل : ۲.۳۵
 • نوع سیمان مصرفی: تیپ ۲، تیپ ۵ و یا ۴۲۵-۱
 • سیمان سفید
 • میزان سیمان مصرفی : ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • آزمایش مقاومت ۴۲ روزه : حداقل ۳۵ نیوتن
فروشنده شنزار

8531 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (ساده)

23,760 تومان59,000 تومان
 • قیمت : هر  متر مربع
 • ابعاد به میلیمتر
 • طرح : ساده
 • پروسه مخلوط خیس و متراکم (پرس تر)
 • وزن مخصوص حداقل : ۲.۳۵
 • نوع سیمان مصرفی: تیپ ۲، تیپ ۵ و یا ۴۲۵-۱
 • سیمان سفید
 • میزان سیمان مصرفی : ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • آزمایش مقاومت ۴۲ روزه : حداقل ۳۵ نیوتن
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

کفپوش کنگره ای زاویه دار (متر مربع)

30,000 تومان42,300 تومان

قیمت برحسب متر مربع به تومان

تعداد هر متر مربع: ۴۵/۵

وزن برحسب کیلو گرم:۲/۸ – ۳/۶