فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

آجر (متر مربع)

47,380 تومان
فروشنده شنزار

9875 در انبار Placeholder
فروشنده شنزار

9785 در انبار Placeholder

بلوک پوکه صنعتی(قالب)

1,190 تومان1,570 تومان
فروشنده شنزار

9866 در انبار Placeholder
فروشنده شنزار

8769 در انبار Placeholder

بلوک سیمانی-توخالی(قالب)

1,160 تومان1,980 تومان
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

جدول بتنی ذورنقه (قالب)

7,090 تومان15,540 تومان
فروشنده شنزار

Placeholder
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

جدول بتنی کانیو /صاف/(قالب)

9,920 تومان17,910 تومان
فروشنده شنزار

Placeholder

جدول بتنی لب پخ گرد (قالب)

7,860 تومان16,610 تومان
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

جدول بتنی نیم جوی (قالب)

11,910 تومان16,560 تومان
فروشنده شنزار

۱

جدول بتنی نیم‌شیب (قالب)

5,300 تومان17,730 تومان
فروشنده شنزار

8945 در انبار Placeholder

سقف پیش تنیده (۶ رشته کابل)

463,260 تومان926,520 تومان
فروشنده شنزار

در انبار موجود نمی باشد Placeholder

سقف پیش تنیده(۸رشته کابل)

496,335 تومان992,670 تومان
فروشنده شنزار

9486 در انبار Placeholder

سنگ دال ترافیکی (پیش تنیده)

60,520 تومان302,630 تومان
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder

کف پوش سه گوش (متر مربع)

30,000 تومان38,100 تومان
فروشنده شنزار

9851 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (۲۵*۲۵)

33,280 تومان48,800 تومان
فروشنده شنزار

8123 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (۴۰*۴۰)

37,250 تومان52,000 تومان
فروشنده شنزار

8962 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (۵۰*۵۰)

27,200 تومان42,760 تومان
فروشنده شنزار

8921 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (۸۰*۴۰)

29,840 تومان45,000 تومان
فروشنده شنزار

8531 در انبار Placeholder

کف فرش بتنی (ساده)

23,760 تومان59,000 تومان
فروشنده شنزار

10000 در انبار Placeholder
فروشنده شنزار

9865 در انبار Placeholder
فروشنده شنزار

9748 در انبار Placeholder
فروشنده شنزار

9784 در انبار Placeholder