فروشنده مصالح رضایی

آجر سوراخ دار(قالب بزرگ)

قیمت: هر عدد به تومان
ابعاد: ۵*۱۱*۲۲

300 تومان
فروشنده مصالح رضایی

آجر فشاری

قیمت: هر عدد به تومان

300 تومان
فروشنده مصالح رضایی

آهک(کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان

8,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

پنل گچی (8cm)

قیمت: متر مربع به تومان
ابعاد:۸ سانتی متر

12,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

پودر جوشقان (کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان

8,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

پودر سنگ (کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۲۵ کیلو گرم
پودر آفرین قم

4,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

تیغه سفال

قیمت: بر حسب ابعاد به تومان

500 تومان600 تومان
فروشنده مصالح رضایی

خاک رس(کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۲۵کیلو گرم

4,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

سیمان تیپ 2

قیمت: هر کیسه به تومان
سیمان اصفهان،تهران
سرباره ای ضد سولفات
پ.س.۵

12,500 تومان
فروشنده مصالح رضایی

سیمان سفید

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه:۴۰ کیلو گرم
سیمان سفید شرق

19,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

سیمان سفید (50kg)

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه:۵۰ کیلو گرم
سیمان سفید ساوه

24,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

گچ زیر کار (کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۳۰کیلو گرم
گچ سمنان

5,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

گچ سفید کاری

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۳۰کیلو گرم

فروشنده مصالح رضایی

ماسه دوبار شور (نیسان)

قیمت: هر نیسان به تومان
وزن تقریبی هر نیسان: ۲ تن

130,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

ماسه دوبار شور(کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان

6,700 تومان
فروشنده مصالح رضایی

ماسه شکسته (کیسه)

قیمت: هر کیسه به تومان

6,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

ماسه شکسته (نیسان)

قیمت: هر نیسان به تومان
وزن تقریبی هر نیسان: ۲ تن

100,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

موزاییک (30*30)

قیمت: متر مربع به تومان

12,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

موزاییک (40*40)

قیمت: متر مربع به تومان

18,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

موزاییک پلیمری

قیمت: متر مربع به تومان
ابعاد:۴۰*۴۰

20,000 تومان