فروشنده مصالح رضایی

5217 در انبار آجر-سوراخ-دار

قیمت: هر عدد به تومان
ابعاد: ۵*۱۱*۲۲

فروشنده مصالح رضایی

2697 در انبار آجر-فشاری

آجر فشاری

300 تومان

قیمت: هر عدد به تومان

فروشنده مصالح رضایی

3674 در انبار نگهدارنده متن

آهک(کیسه)

8,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان

فروشنده مصالح رضایی

9653 در انبار پنل-گچی

پنل گچی (۸cm)

12,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان
ابعاد:۸ سانتی متر

فروشنده مصالح رضایی

6287 در انبار نگهدارنده متن

قیمت: هر کیسه به تومان

فروشنده مصالح رضایی

6935 در انبار نگهدارنده متن

پودر سنگ (کیسه)

4,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۲۵ کیلو گرم
پودر آفرین قم

فروشنده مصالح رضایی

8396 در انبار نگهدارنده متن

تیغه سفال

500 تومان600 تومان

قیمت: بر حسب ابعاد به تومان

فروشنده مصالح رضایی

8175 در انبار نگهدارنده متن

خاک رس(کیسه)

4,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۲۵کیلو گرم

فروشنده مصالح رضایی

4937 در انبار نگهدارنده متن

سیمان تیپ ۲

12,500 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
سیمان اصفهان،تهران
سرباره ای ضد سولفات
پ.س.۵

فروشنده مصالح رضایی

5832 در انبار نگهدارنده متن

سیمان سفید

19,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه:۴۰ کیلو گرم
سیمان سفید شرق

فروشنده مصالح رضایی

6885 در انبار نگهدارنده متن

سیمان سفید (۵۰kg)

24,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه:۵۰ کیلو گرم
سیمان سفید ساوه

فروشنده مصالح رضایی

2578 در انبار گچ-زیر-کار

گچ زیر کار (کیسه)

5,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۳۰کیلو گرم
گچ سمنان

فروشنده مصالح رضایی

7635 در انبار گچ-سفید-کاری

گچ سفید کاری

6,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان
وزن هر کیسه: ۳۰کیلو گرم

فروشنده مصالح رضایی

نگهدارنده متن

قیمت: هر نیسان به تومان
وزن تقریبی هر نیسان: ۲ تن

فروشنده مصالح رضایی

7210 در انبار نگهدارنده متن

قیمت: هر کیسه به تومان

فروشنده مصالح رضایی

3841 در انبار نگهدارنده متن

ماسه شکسته (کیسه)

6,000 تومان

قیمت: هر کیسه به تومان

فروشنده مصالح رضایی

نگهدارنده متن

ماسه شکسته (نیسان)

100,000 تومان

قیمت: هر نیسان به تومان
وزن تقریبی هر نیسان: ۲ تن

فروشنده مصالح رضایی

نگهدارنده متن

موزاییک (۳۰*۳۰)

12,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان

فروشنده مصالح رضایی

نگهدارنده متن

موزاییک (۴۰*۴۰)

18,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان

فروشنده مصالح رضایی

نگهدارنده متن

موزاییک پلیمری

20,000 تومان

قیمت: متر مربع به تومان
ابعاد:۴۰*۴۰