فروشنده مصالح رضایی

2697 در انبار آجر-فشاری

آجر فشاری

300 تومان
فروشنده مصالح رضایی

3674 در انبار نگهدارنده متن

آهک(کیسه)

8,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

9653 در انبار پنل-گچی

پنل گچی (۸cm)

12,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

6287 در انبار نگهدارنده متن
فروشنده مصالح رضایی

6935 در انبار نگهدارنده متن

پودر سنگ (کیسه)

4,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

8396 در انبار نگهدارنده متن

تیغه سفال

500 تومان600 تومان
فروشنده مصالح رضایی

8175 در انبار نگهدارنده متن

خاک رس(کیسه)

4,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

4937 در انبار نگهدارنده متن

سیمان تیپ ۲

12,500 تومان
فروشنده مصالح رضایی

5832 در انبار نگهدارنده متن

سیمان سفید

19,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

6885 در انبار نگهدارنده متن

سیمان سفید (۵۰kg)

24,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

2578 در انبار گچ-زیر-کار

گچ زیر کار (کیسه)

5,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

7635 در انبار گچ-سفید-کاری

گچ سفید کاری

6,000 تومان
فروشنده مصالح رضایی

3841 در انبار نگهدارنده متن

ماسه شکسته (کیسه)

6,000 تومان