فروشنده مصالح پایتخت

6314 در انبار Placeholder

بلوک (۲۰*۴۰)

1,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

2358 در انبار Placeholder

پودر سنگ(کیسه)

4,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

7511 در انبار خرید پوکه

پوکه(متر مکعب)

85,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

3824 در انبار Placeholder
فروشنده مصالح پایتخت

6951 در انبار Placeholder
فروشنده مصالح پایتخت

3575 در انبار Placeholder

خاک رس(کیسه)

3,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

3751 در انبار Placeholder

سیمان سفید(۲۵kg)

16,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

7482 در انبار Placeholder

سیمان سفید(۵۰kg)

25,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

6514 در انبار Placeholder

سیمان(تیپ ۲)

12,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

4821 در انبار Placeholder

گچ جبل

6,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

5124 در انبار Placeholder

گچ ساوه

6,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

3954 در انبار Placeholder

گچ سفید کاری

5,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

6257 در انبار Placeholder

گچ متین

6,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

Placeholder

ماسه شسته(تن)

43,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

Placeholder

ماسه شکسته(تن)

38,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

Placeholder