6314 در انبار Placeholder

بلوک (۲۰*۴۰)

1,500 تومان
2358 در انبار Placeholder

پودر سنگ(کیسه)

4,500 تومان
7511 در انبار خرید پوکه

پوکه(متر مکعب)

85,000 تومان
3824 در انبار Placeholder
6951 در انبار Placeholder
3575 در انبار Placeholder

خاک رس(کیسه)

3,000 تومان
3751 در انبار Placeholder

سیمان سفید(۲۵kg)

16,000 تومان
7482 در انبار Placeholder

سیمان سفید(۵۰kg)

25,000 تومان
6514 در انبار Placeholder

سیمان(تیپ ۲)

12,000 تومان
4821 در انبار Placeholder

گچ جبل

6,500 تومان
5124 در انبار Placeholder

گچ ساوه

6,500 تومان
3954 در انبار Placeholder

گچ سفید کاری

5,500 تومان
6257 در انبار Placeholder

گچ متین

6,500 تومان
Placeholder

ماسه شسته(تن)

43,000 تومان
Placeholder

ماسه شکسته(تن)

38,000 تومان
Placeholder