فروشنده مصالح پایتخت

6314 در انبار نگهدارنده متن

بلوک (۲۰*۴۰)

1,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

2358 در انبار نگهدارنده متن

پودر سنگ(کیسه)

4,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

7511 در انبار خرید پوکه

پوکه(متر مکعب)

85,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

3824 در انبار نگهدارنده متن

تیغه سفال(۱۰cm)

600 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

6951 در انبار نگهدارنده متن

تیغه سفال(۷cm)

500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

3575 در انبار نگهدارنده متن

خاک رس(کیسه)

3,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

3751 در انبار نگهدارنده متن

سیمان سفید(۲۵kg)

16,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

7482 در انبار نگهدارنده متن

سیمان سفید(۵۰kg)

25,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

6514 در انبار نگهدارنده متن

سیمان(تیپ ۲)

12,000 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

4821 در انبار نگهدارنده متن

گچ جبل

6,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

5124 در انبار نگهدارنده متن

گچ ساوه

6,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

3954 در انبار نگهدارنده متن

گچ سفید کاری

5,500 تومان
فروشنده مصالح پایتخت

6257 در انبار نگهدارنده متن

گچ متین

6,500 تومان