فروشنده مصالح دولتی

1920 در انبار نگهدارنده متن

آجر سفال (۱۰)

450 تومان
فروشنده مصالح دولتی

1765 در انبار آجر-فشاری-۱

آجر فشاری

250 تومان
فروشنده مصالح دولتی

2754 در انبار نگهدارنده متن

آهک (۱۵kg)

4,500 تومان
فروشنده مصالح دولتی

9784 در انبار نگهدارنده متن

بلوک (۱۰*۴۰)

1,200 تومان
فروشنده مصالح دولتی

2850 در انبار نگهدارنده متن
فروشنده مصالح دولتی

2846 در انبار نگهدارنده متن

خاک رس (کیسه)

3,500 تومان
فروشنده مصالح دولتی

9637 در انبار نگهدارنده متن

دیوار گچی(متری)

11,000 تومان
فروشنده مصالح دولتی

2146 در انبار نگهدارنده متن

سیمان سفید

20,500 تومان
فروشنده مصالح دولتی

2654 در انبار نگهدارنده متن

گچ سفید کاری

4,500 تومان
فروشنده مصالح دولتی

2457 در انبار نگهدارنده متن

گچ متین

6,000 تومان
فروشنده مصالح دولتی

2854 در انبار نگهدارنده متن
فروشنده مصالح دولتی

2748 در انبار نگهدارنده متن